The “Mad Max” Paracord Bracelet – Bushcraft Weekend Workshop – Nederlands/English

Mad Max paracord bracelet

One bracelet – many uses – één armband – veel toepassingen

Deze workshop is onder andere gemaakt voor mensen die de sessie “Mad Max” parakoord armband gevolgd hebben op een Bushcraft Weekend, en een opfrissing nodig hebben, maar kan uiteraard ook perfect dienen als handleiding voor iemand die met parakoord wil beginnen en zijn eerste armband wil maken. Het verschil met andere handleidingen of YouTube video’s over armbanden is dat deze speciale versie “Mad Max” armband ook echt kan gebruikt worden voor andere zaken als alleen rond je arm. Het is een armband, camera strap, sleutelhanger, lanyard en kan ook gebruikt worden om dingen vast te maken en/of op te hangen, en dit allemaal zonder de armband te moeten demonteren. De Mad Max parakoord armband is een bruikbaar veelzijdig survival en bushcraft tool.

This workshop is made for people who have followed the session “Mad Max” paracord bracelet on a Bushcraft Weekend, and need a refreshment, but can of course also serve as a perfect guide for someone who wants to start with paracord and want to make their first bracelet. The difference with other manuals or YouTube videos about bracelets is that this special version “Mad Max” bracelet can also be used for other things such as just around your arm. It is a bracelet, keychain, lanyard and can also be used to attach and / or hang things, all without having to dismantle the bracelet. The Mad Max paracord bracelet is a useful versatile survival and bushcraft tool.

Om te beginnen heb je twee stukken parakoord nodig, een stuk van ongeveer 1m en een stuk van 2m, het korte stuk is de basis van de armband,  het lange stuk wordt gebruikt voor de “cobra stitch”, de knoop die gebruikt wordt voor deze armband. het stuk van 1m is waarschijnlijk lang genoeg voor de meeste mensen – in veel gevallen is 0.70 tot 0.80 cm zelfs meer dan genoeg – het stuk van 2 meter moet soms langer zijn, afhankelijk van de dikte van de pols en/of de kwaliteit van de parakoord. 2 meter is zeker genoeg voor kinderen, 2.5 m. is beter voor volwassenen. Je moet met een bepaalde soort parakoord al één keer een armband gemaakt hebben om te kunnen bepalen hoelang de lange koord eigenlijk moet zijn.  Alle koordeinden dienen dichtgebrand te zijn – dit tegen uitrafelen van de parakoord.

To start with, you need two pieces of para cord, one piece of about 1m and a piece of 2m, the short piece is the basis of the bracelet, the long piece is used for the “cobra stitch”, the knot used for this bracelet. the 1m piece is probably long enough for most people – in many cases 0.70 to 0.80 cm is even more than enough – the 2 meter piece sometimes has to be longer, depending on the thickness of the wrist and / or the quality of the parachute. 2 meters is certainly enough for children, 2.5 m. is better for adults. You must have already made a bracelet with a certain type of paracord to determine how long the long cord should actually be. All chord ends must be burnt shut – this against unraveling of the paracord.

In het volgende stappenplan heb ik gewerkt met 3 kleuren, speciaal om alles extra duidelijk te maken. Het zwarte koord is de basis van de armband – de binnenkant. Het rood-groene koord word gebruikt voor de cobra stitch. Natuurlijk kan je ook zelf een meerkleurige armband maken, voor het lange koord heb je dan 2 kleuren parakoord nodig van elks ongeveer 1meter. De twee kleuren dienen dan aan elkaar “gelast” te worden, dit doe je met een kaarsje waarbij je twee uiteinden tegelijk verwarmd aan de kaarsvlam tot deze net beginnen te smelten – druk dan de twee einden voorzichtig tegen elkaar. Opgelet ! dit kan enige oefening vereisen + voorzichtig dat je je niet verbrand.

In the following step-by-step plan I worked with 3 colors, especially to make everything extra clear. The black cord is the basis of the bracelet – the core. The red-green cord is used for the cobra stitch. Of course you can also make a multi-colored bracelet yourself, for the long cord you need 2 colors of para cord of about 1 to 1.25 meter each. The two colors should then be “welded” to each other, this is done with a candle in which you heat two ends at the same time on the candle flame until they just start to melt – then gently press the two ends together. Attention! this may require some practice + careful not to get burned.

 • above: the black cord for the base, fold exactly in two. Below: the cord for the cobra stitch, also exactly in two folds to determine the center point (in this example you know exactly where the center point is, namely: the weld.
 • boven : het zwarte koord voor de basis, vouw precies in twee. Onder : de koord voor de cobra stitch, ook precies in twee vouwen om het middelpunt te bepalen ( in dit voorbeeld weet je precies waar het middelpunt is, n.l : de las.
 • put the loop of the long rope (red-green) over the loop of the short rope (black)
 • doe de lus van het lange touw ( rood-groen) over de lus van het korte touw ( zwart )
 • fold the left cord (red) to the right over the black cord
 • vouw het linker koord ( rood ) naar rechts over het zwarte koord
 •  lay the green cord over the red cord
 • leg het groene koord over het rode koord
 • fold the green cord underneath the black cord, and then through the loop of the red cord up to the left
 • vouw het groene koord onder het zwarte door, en dan door de lus aan het rode koord links naar boven 
 • ighten the green and red cord until everything is just tight (hand-tight) – this is the first cobra stitch
 • trek het groene en rode koord aan tot alles net vast zit ( handvast ) – dit is de eerste cobra stitch 
 • from now on you always start with the rope where the small loop is (here green loop, red cord) fold the red cord to the left over the black cord
 • vanaf nu start je steeds met het touw daar waar het kleine lusje zit ( hier groene lus, rode koord ) plooi het rode koord naar links over het zwarte koord 
 • fold the green cord over the red cord
 • vouw het groene koord over het rode koord 
 • fold the green cord underneath the black cord, and then through the loop of the red cord up to the right
 • vouw het groene koord onder het zwarte door, en dan door de lus van het rode koord rechts naar boven 
 • tighten the green and red cord until everything is just tight (hand tight)
 • trek het groene en rode koord aan tot alles net vast zit ( handvast ) 
 • start again at the green loop: fold the red cord over the black one
 • weer starten bij het groene lusje : plooi het rode koord over het zwarte 
 • fold the green cord over the red one – underneath the black one – through the loop of the red cord upwards
 • plooi het groene koord over het rode – onder het zwarte door – door de lus van het rode koord naar boven 
 • tighten both cords, and restart at the green loop: fold the red cord over the black one
 • beide koorden aantrekken, en opnieuw starten aan het groene lusje : plooi het rode koord over het zwarte 
 • fold the green cord over the red cord – go underneath the black cord – through the loop of the black cord upwards – tighten both cords
 • plooi het groene koord over het rode – ga onder het zwarte door – door de lus van het zwarte koord naar boven – beide koorden aantrekken

Waar ga je nu verder ? – juist, aan de kant van het lusje. En zo ga je verder tot je de gewenste lengte bekomt.

Where you start next? – right, on the side of the loop. And so you continue until you reach the desired length.

Hoe lang moet het cobra stitch gedeelte zijn ? – om de juiste lengte van de cobra stitch te kunnen bepalen, moet deze eerst bij elkaar gedrukt worden, meer daarover bij de tips – De cobra stitch moet uiteraard voldoende van je pols bedekken. Aan de onderkant van je pols, daar waar de knoop zal komen laat je de twee uiteinden elkaar ontmoeten of laat je een beetje opening, een opening vergemakkelijkt het kwijtraken van de overschot van het basiskoord. In het filmpje zal je zien dat die uiteindelijke opening nogal groot is. Dit hoeft niet, je kan de armband volledig laten aansluiten, of zelfs iets verder zodat de armband zelfs iets los rond je pols zit als hij volledig gesloten is ( opgelet : misschien meer koord nodig ). Doe dit volledig naar eigen smaak.

How long should the cobra stitch section be ? – to determine the correct length of the cobra stitch, it must first be pressed together, more about that at the tips – the cobra stitch must of course cover your wrist sufficiently. At the bottom of your wrist, where the knot will come, let the two ends meet or leave a little opening, an opening makes it easier to get rid of the excess of the basic cord. In the video you will see that the final opening is rather large. This is not necessary, you can have the bracelet fully connected, or even a little further so that the bracelet is even slightly loose around your wrist when it is fully closed (attention: you may need more cord). Do this entirely to your taste.

De lengte van het sluitkoord of middelste koord bepalen : door de armband net voldoende open te maken zodat hij over je vlakke hand kan. Anders dan in het filmje laat je de armband in deze stand staan, en begin je zo aan de stopper knoop. Op deze manier is het veel makkelijker de stopper knoop op de juiste plaats te knopen.

Determine the length of the drawstring or middle cord: by opening the bracelet just enough so that it can go over your flat hand. Unlike in the film, leave the bracelet in this position and start the stopper knot in this way. In this way it is much easier to tie the stopper button in the right place.

Belangrijke Tips – Important Tips:

TIP 1 : in het filmpje worden de eindjes van de cobra stitch afgebrand vóór de cobra knopen bij elkaar gedrukt worden – je kan dit best erna doen, zo kan je de uiteindelijke lengte van de cobra stitch beter bepalen, en dus ook de opening tussen de einden wanneer de armband gesloten ( of bijna gesloten ) rond je pols zit.

TIP 1: in the video the ends of the cobra stitches are burned off before the cobra stitches are pressed together – you can best do this afterwards, so you can better determine the final length of the cobra stitch, and therefore also the gap between the ends when the bracelet is closed (or almost closed) around your wrist.

TIP 2 : voor het bij elkaar drukken van de cobra stitch ( juist bepalen van de uiteindelijke lengte ) zijn er twee methoden :

TIP 2: for pressing the cobra stitch together (correctly determining the final length) there are two methods:

methode 1 : vóór je de cobra stitch bij elkaar drukt steek je een aansteker, stift of iets anders dat dik genoeg is in de lus aan het uiteinde van je basiskoord, als je dit niet doet loop je de kans de knopen van je armband over het uiteinde dan de lus van je basiskoord te duwen – waardoor je helemaal opnieuw moet beginnen.

method 1: before you push the cobra stitch together you put a lighter, pin or anything else thick enough in the loop at the end of your base cord, if you don’t do this you run the risk of pushing the cobra stitch of your base cord – requiring you to start all over again.

methode 2 : maak in het korte koord aan de twee uiteinden een tijdelijke knoop, druk de cobra stitch bij elkaar in de richting van die knoop – of, als je de uiteindelijke lengte van het middelste koord goed weet, kan je de knoop op voorhand ook volledig afwerken.

method 2: make a temporary knot in the short cord at the two ends, press the cobra stitch together in the direction of that knot – or, if you know the final length of the middle cord well, you can do the knot at once, finishing it completely.

TIP 3 : een langer sluitkoord of middelste koord maakt het gebruik van de armband bruikbaarder als lanyard/camerastrap/sleutelhanger enz…

TIP 3: a longer drawstring or middle cord makes the use of the bracelet more useful as a lanyard / camera strap / key ring etc …

TIP 4 : Je kan je armband mooier maken door het toevoegen van parels of beads ( hieronder een koperen samoerai ) of extra kleur accenten – naargelang waar moet je dit wel van tevoren inplannen

TIP 4: You can make your bracelet more beautiful by adding pearls or beads (below a copper samurai) or extra color accents – depending on where, you need to plan this in advance

Afwerking :

Wanneer de armbandlengte volledig naar wens is, knip je de uiteindjes af op ongeveer 8 a 10mm, dan verwarmen met een aansteker of kaarsvlam, en het eindje voorzichtig platdrukken met een plat metalen voorwerp ( zijkant metalen gedeelte aansteker, een mes, … )

Steek dan de uiteinden van de basiskoord ( knoop ) door de lus aan de andere kant, druk de cobra stitch nu stevig omhoog in de richting van de lus zodat de uiteinden van de basiskoord goed vast zitten – voor gebruik als lanyard of camera strap, steek je de lus onder de knoop, en duw je de cobra stitch in de richting van de knoop.

Finish off :

When the bracelet length is fully to satisfactory, cut the ends to about 8 to 10 mm, then heat with a lighter or candle flame, and gently flatten the end with a flat metal object (the side of a metal lighter, a knife, …)


Then insert the ends of the base cord ( knot ) through the loop on the other side, now press the cobra stitch firmly up in the direction of the loop so that the ends of the base cord are securely in place – for use as a lanyard or camera strap, place the loop under the knot and push the cobra stitch in the direction of the knot.

Klik op het schermpje om ondertiteling te starten, keyboard icoontje rechts onder.
 • With the left cord you make a loop – underneath – to the right
 • Met het linkerkoordje maak je een lus – onderdoor – naar rechts
 • With the right cord you make a loop – at the top – to the left
 • Met het rechterkoordje maak je een lus – aan de bovenkant – naar links
 • The cord that is now on the right – fold up – through the loop on the left – down
 • Het koord dat nu aan de rechterkant zit – plooi omhoog – door de lus aan de linkerkant – naar beneden
 • The cord on the right – fold down – down through the loop on the right
 • Het koordje aan de rechterkant – plooi naar beneden – langs onder door de lus aan de rechterkant
 • Make sure that the button is in the right place. Now you have to work the knot – tighten at all ends until the knot is secure – cut ends, about 8 to 10 mm, heat ends and flatten
 • Vergewis je ervan of de knoop nu op de juiste plaats zit. Nu moet je de knoop ‘bewerken’ – aantrekken aan alle einden tot de knoop goed vastzit – eindjes afknippen, ongeveer 8 a 10mm, eindjes verwarmen en platdrukken

Tip: If you work with two colors, then you have that less beautiful weld, if you want to lose it, put the left cord with the weld above and to the right of the basic cord

In this case you go with the same cord (red) – over the weld – underneath – through the loop of the red cord on the left, make sure that the small loop fits exactly over the weld – tighten the two cords well, ensuring that the weld disappears under the loop. Keep in mind that you lose about 5 cm of cord on the side of the red cord in this case (or in other words, the green cord stays 5 cm longer)

Tip : Als je met twee kleuren werkt, dan heb je die minder mooie las, als je die kwijt wil, leg de linkerkoord dan met de las boven en rechts van de basiskoord

In dit geval ga je met dezelfde koord ( rood ) – over de las – onderdoor – door de lus van de rode koord links, zorg dat het kleine lusje precies over de las past – trek de beide koorden goed aan, zorgend dat de las verdwijnd onder de lus. Hou er rekening mee dat je wel ongeveer 5cm koord verliest aan de kant van de rode koord in dit geval ( of anders gezegd, de groene blijft 5 cm langer )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *